KienThucVPS.com
Quản Trị Server

Hướng dẫn đổi port SSH trên VPS (CentOS 7/8, Ubuntu Server)

Ngày đăng: 1 Tháng Tám, 2021
   

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn đổi cổng (port) mặc định cho dịch vụ SSH trên các hệ điều hành Linux như CentOS hay Ubuntu Server…

Mặc định các hệ điều hành Linux sử dụng Port 22 để kết nối tới dịch vụ SSH. Do đó rất nhiều đối tượng lợi dụng việc này để tấn công vét cạn, nhằm chiếm quyền truy cập Server

Ví dụ như Server này chỉ mới 1 ngày mà đã có 2608 lượt login không hợp lệ từ tin tặc


[SSH] Server Version OpenSSH_7.4
[SSH] Logged in (password)

Last failed login: Sun Aug 1 08:42:37 UTC 2021 from 195.70.60.100 on ssh:notty
There were 2608 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Sat Jul 31 19:15:45 2021 from 42.114.170.191
[root@li1620-136 ~]#  

Để tăng cường tình bảo mật cho Server, các bạn nên thay đổi port đăng nhập SSH thay vì sử dụng port 22 mặc định

Phần tiếp theo của bài viết sẽ hướng dẫn các bạn các bước thay đổi SSH port an toàn:

Bước 1. Lưu lại cấu hình SSH cũ để backup

Bạn có thể bỏ qua bước này cũng được

date_format=`date +%Y_%m_%d:%H:%M:%S`
sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config_$date_format

Bước 2. Thay đổi port SSH

Mở file cấu hình dịch vụ SSH, bạn có thể dùng trình soạn thảo nào bạn quen thuộc (vi, vim, nano…) mình hay dùng nano

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Tìm đến dòng sau:

#Port 22

Bỏ comment và thay 22 bằng port mà bạn muốn đổi (tránh các port hay dùng để hạn chế xung đột nhé), ví dụ mình đổi sang 2222

Port 2222

Lưu lại file cấu hình

Bước 3. Cho phép sử dụng port mới trên SELinux

Mặc định sẽ là port 22

$ semanage port -l | grep ssh
ssh_port_t           tcp   22

Dùng lệnh sau để thêm vào port mới của bạn

sudo semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2222

Kiểm tra lại

$ semanage port -l | grep ssh
ssh_port_t           tcp   2222, 22

Bước 4. Mở cổng mới trên tường lửa

Trong bài này mình hướng dẫn mở port trên Firewalld, bạn có thể làm tương tự với iptables

sudo firewall-cmd --add-port=2222/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Bước 5. Khởi động lại service SSH

sudo systemctl restart sshd

Như vậy là hoàn thành rồi nhé, các bạn có thể đăng nhập thử SSH qua port mới, chúc các bạn thành công


Từ khoá: change port SSH, đổi cổng SSH linnux, cách đổi port SSH CentOS 7, CentOS 8, hướng dẫn đổi port SSH Ubuntu

Thẻ:,