KienThucVPS.com
Quản Trị Server

Sửa lỗi yum install/update trên CentOS 8

Ngày đăng: 17 Tháng Năm, 2022
   

Một số bạn khi chạy lệnh yum update hoặc yum install trên CentOS 8 thì gặp lỗi Failed to download metadata for repo

Ví dụ

[root@autocontroller ~]# yum update
CentOS-8 - AppStream 70 B/s | 38 B 00:00
Error: Failed to download metadata for repo 'AppStream': Cannot prepare internal mirrorlist: No URLs in mirrorlist

Nguyên nhân của lỗi này là do CentOS Linux 8 đã kết thúc vòng đời (EOL) vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Điều đó có nghĩa là CentOS 8 sẽ không còn nhận được tài nguyên phát triển từ dự án CentOS chính thức.

Sau ngày 31 tháng 12 năm 2021, nếu bạn cần cập nhật CentOS của mình, bạn cần thay đổi các bản sao thành vault.centos.org nơi chúng sẽ được lưu trữ vĩnh viễn. Ngoài ra, bạn có thể nâng cấp lên CentOS Stream.

Hướng dẫn sửa lỗi Failed to download metadata for repo

Bước 1: Truy cập vào thư mục  /etc/yum.repos.d/

[root@autocontroller ~]# cd /etc/yum.repos.d/

Bước 2:  Chạy lệnh sau đây

[root@autocontroller ~]# sed -i 's/mirrorlist/#mirrorlist/g' /etc/yum.repos.d/CentOS-*
[root@autocontroller ~]# sed -i 's|#baseurl=http://mirror.centos.org|baseurl=http://vault.centos.org|g' /etc/yum.repos.d/CentOS-*

Step 3: Bây giờ thử chạy lại lệnh update

[root@autocontroller ~]# yum update -y

Như vậy là xong rùi nhé, chúc các bạn sửa lỗi thành công!